کیفیت و اصالت

خدمات از یک تبادل ساده سیم ها گرفته تا احیای عمیق تر یک ساز نادر ، همیشه حفظ اصالت سازها و یکپارچگی آنها ، صرف نظر از ارزش آن ، به دنبال بالاترین کیفیت در رابطه با صدا ، است.
ما کاملاً اطمینان داریم که این ساز برای نوازنده ، فرعی از بدن او و وسیله ای است که آنها هنر خود را بیان می کنندبه همین دلیل است که ما همیشه مصمم هستیم سازها و متعلقات ایده آل را برای هر فرد توصیه کنیم.

Shahnazi violins در سال 1388 توسط عباس پویان نوازنده ویولن تاسیس شد و در حرفه ی ساخت ویولن و خانواده ویولن به طرز کاملا دست ساز بدون دخالت دستگاه های برقی با تجهیزات سنتی ویولن سازی اروپایی ، مدل کنسرت سری شهنازی ویولن و ساخت ویولن به همکاری هنرجویان برای تحویل سریع تر با قیمت مناسب تر و همچنین تعلیم و پرورش هنرجویان ویولن سازی و فعالیت مستقل آنها در کارگاه خود قرار دارد . این کارگاه در طول مدت فعالیت خود متعهد به ارائه محصولات و خدمات ، اخلاق و کیفیت توجه داشته است.