ویژگی های وارنیش خوب
1) چوب را از خاک ، لکه و رطوبت حفظ کند و از دست نوازنده گرما بگیرید.
2) خوب به چوب بچسبد
3)به اندازه کافی ارتجاعی و چسبنده باشد تا از چیپ * شدن چوب جلوگیری کند
4)شفاف و روشن باشد
5)قادر باشد به طور مساوی به کار برده شود


ادامه مطلب