درختان افرا یکی از محبوب ترین درختان ایتالیا از قرون وسطی است. تا تپه ها رشد می کند چوب آن غالباً جمع و جور است و هنگامی که در روش مناسب چاشنی می شود ، یک الیاف شگفت آور سخت و الاستیک را برمی گرداند. 


ادامه مطلب

در میان انواع چوب ، یادآوری سرو خوب است زیرا اگرچه به طور معمول به ندرت در ساخت صفحات هارمونیك برای سازهای زهی مورد استفاده قرار می گیرد ، با این وجود در گذشته نشان خود را به جای گذاشته است. 


ادامه مطلب

رایج ترین و محبوب ترین در میان درختان مورد استفاده درصفحه رویی ساز ویولن ، صنوبر نروژی است که به "صنوبر" نیز معروف است. می توانید همه آن را در امتداد کوهستان آلپ به ویژه در وال دی فیئم ، پانوژگیو و تارویزیو پیدا کنید. همچنین به دلیل ویژگی های خاص صدا که از زمان های قدیم توسط سازندگان مورد استفاده قرار می گرفت و به عنوان "درخت رزونانس" شناخته می شد. امروزه نیز مانند گذشته ، از آن به عنوان تابلوی صوتی برای تولید سازهای زهی مانند : کوارتت رشته (چهار بخشی) ، گیتار ، هارپ ، پیانو و حتی سازهای قرون وسطایی استفاده می شد. ویژگی های خاص الاستیسیته (قابل ارتجاعی)، سبکی و استحکام ، آن را به عنوان یک چوب ، چوبی مناسب برای چنین سازهایی استفاده می کنند. 

ادامه مطلب

چوب دارای ساختار هر سونایکسانی می باشد. ویژگی هرسو نایکسانی خواص راستایی چوب که به علت قرار گرفتن بافت های مختلف آن در جهت های متفاوت پدید می آید. 90برخی از این بافت ها نظیر آوند ها والیاف در جهت راستای درخت قرار دارند(90-95%)، وبرخی نیز نطیر اشعه چوبی در جهت عمود بر راستای درخت قرار گرفته اند(5-10%).از این خاصیت چوب مشخص می شود که چوب دارای سه جهت محوری می باشد(طولی، مماسی و شعاعی) و خواص مکانیکی هر کدام از این مقاطع متفاوت می باشد.

ادامه مطلب