به عقیده بنده صدای ویولن در یک ویولن کاملا نو ، آنچه باشد آنچنان تر می‌شود در حقیقت نمیتوان گفت صدای ویولن با نواختن بهتر می‌شود

در حال آپدیت ...