چوب آرشه 
چوب پرنامبوکو که چوب برزیلی هم نامیده می شود، به دلیل استحکام و انعطاف پذیری عالی، اولین انتخاب برای آرشه ویولن می باشد


چوب آرشه
چوب پرنامبوکو که چوب برزیلی هم نامیده می شود، به دلیل استحکام و انعطاف پذیری عالی، اولین انتخاب برای آرشه ویولن می باشد، گزارش ها (1977 Delune) به استفاده موفقیت آمیز مانیکارابینتانا و آزمون های انجام شده روی لانس وود lancewood نشان داده اند که این چوب به خوبی چوب پرنامبوکو نیست. برای ساز های سبک موسیقی چوب پیراتینرای گویان piratinera guyanensis چوب مناسبی است؛ همچنین برای سازهای با تولید انبوه راش مورد استفاده قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل کیفی می تواند ابزاری قدرتمند جهت توصیح اثر ویژگی های ماده رو مد های خمشی چوب آرشه باشد.