چرا ارتفاع خرک ویولن در قسمت سیم های بم بلندتر است؟
در ازمایشگاه فیزیک دستگاهی هستش با نام دستگاه تولید موج مکانیکی برای به ارتعاش در اوردن سیم یا نخ به طول و کشش متفاوت
به طوری در یک سمت ارمیچری وجود دارد برای ایجاد ارتعاش و سمت دیگر یک غلطک ( مانند غلطک هایی که کارگران بنایی مصالح را توسط طناب و غلطک به بالای ساختمان هدایت میکنند.) نخ را از روی غلطک عبور میدهند و انتهای نخ وزنه هایی را برای کشش نخ اویزان میکنند.


به طوری که نخه اتصال به ارمیچر و غلطک در حالت افقی قرار دارد و بعد از عبور نخ از غلطک و اتصال وزنه ها به انتهای نخ وضعیت به حالت عمودی شکل میگیرد.
در اینجا دقیقا یک سیم در ساز مشابه سازی میشود و با ایجاد ارتعاش توسط ارمیچر نخ شروع به ارتعاش های سینوسی یا روان تر بگم نخ حرکت موجی پیدا میکند که با کم و زیاد کردن وزنه ها و سرعت دور ارمیچر تعداد قله های موج در نخ کم و زیاد میشود.که البته این وزنه ها با سرعت ارمیچر باید در ارتباط باشد چرا که این پارامتر ها کم و زیاد شود موج تشکیل نمیشود و یا تعداد قله های موج کم و زیاد میشود و حالا اگر ما در یک ازمایش وزن را مولفه M و سرعت را مولفه V بنامیم و در عمل دو عدد قله موج داشته باشیم و بیایم نوع نخ ، سیم یا ... رو عوض کنیم و به فاصله غلطک تا ارمیچر که حکم فاصله خرک تا شیطانک را دارد هم دست نزنیم برای تکرار ازمایش با نوع دیگر نخ میبینیم که قله های موج تشکیل نمیشود و اگر ما به مولفه های سرعت و وزنه دست نزنیم برای ایجاد دو قله موج مجبوریم فاصله را تغییر دهیم.
حال در ویولن سیم ها به نسبت یکدیگر ضخیم تر هستند و این افزایش ضخامت (افزایش جرم) و ثابت ماندن فاصله خرک تا شیطانک اثر منفی را در تشکیل موجها میگذارد لذا افزایش ارتفاع تدریجی در خرک به نوعی افزایش فاصله خرک تا شیطانک را در بر دارد.

در کمانچه که ارتفاع خرک با قوس گریف و دسته ساز برابر است لذا خرک را کمی کج تر می گذارند تا فاصله ی سیم های بم نسبت به سیم های زیر زیاد تر شود

در الگو ویولن مسیح شکاف اف قسمت سیم سل 1.5 میلیمتر بیشتر یا طویل تر از شکاف اف در سمت سیم می ، می باشد.

این مطلب یکی از دلایل ارتفاع بیشتر خرک برای سیم سل می باشد